Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Lublin, dn. 5.10.2023

Członkowie Stowarzyszenia

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie na podstawie §19 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 20. 10. 2023 r. (piątek) o godzinie:

 1. 15:00 w pierwszym terminie,
 2. 15:15 w drugim terminie.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Oddziale Hematologii, Onkologii
i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie sala dydaktyczna na III piętrze

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta;
 3. Sprawozdanie z działalności (finansowe i merytoryczne) ustępującego Zarządu;
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 6. Uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
 7. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na następną kadencję;
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej na następną kadencję;
 9. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia na następną kadencję;
 10. Wolne wnioski;
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

Pobierz dokument