Czy dla małych pacjentów organizuje się zajęcia pozalekcyjne?

Dla wszystkich dzieci i młodzieży przebywających w Klinice Hematologii organizowane są zajęcia pozalekcyjne. Nasi pacjenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele dbają, by chociaż na krótką chwilę oderwali się od myśli o chorobie i dobrze wykorzystali pobyt w szpitalu. Pacjenci biorą udział w różnych konkursach i zdobywają wyróżnienia i nagrody. Wszyscy mogą liczyć na rozmowę i opiekę wychowawców. Terapia wychowawcza jest prowadzona z uwzględnieniem bezpośrednich potrzeb dziecka, zmierza do przystosowania i zadowolenia, jakie będzie ono mogło w przyszłości osiągnąć.

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – terapeutyczne odbywają się w sali szkolnej i przy łóżkach chorych dzieci. Zapewniona jest możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dostosowuje zajęcia do poziomu wydolności wysiłkowej ucznia, dbając o wszechstronny rozwój jego osobowości. Pedagodzy naszej placówki stosują w swojej pracy szereg metod aktywizujących dostosowanych do możliwości wysiłkowej dziecka z chorobą nowotworową.

 

Szczególny nacisk w procesie terapeutyczno – wychowawczym kładzie się na umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, traumatycznych związanych z pobytem w szpitalu, readaptacją po powrocie do domu, promocją zdrowia, kształtowaniem wrażliwości społecznej i właściwego stosunku do otaczającego świata. Tutaj uczniowie odnajdują atmosferę pełną ciepła i zrozumienia.

 

M.B.